LaContessaAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1. De yoga- en wandelvakanties zijn een initatief van LaContessa Italy wellness travel. Een onafhankelijke reisorganisatie die zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen en aanbieden van actieve wellnessreizen naar Italië. Overeenkomsten worden aangegaan met LaContessa Italy wellness travel. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met LaContessa Italy wellness travel (verder te noemen 'LaContessa travel') aangegane overeenkomsten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen.

Artikel 2 Begripsbepalingen
a) LaContessa travel: degene die in uitvoering van haar bedrijf reizen conceptueel ontwikkelt, aanbiedt en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van wellnessreizen in de ruimste zins des woords. b) De Dienstverlever: de vervoerder, accommodatie-verschaffer, reisorganisator, luchtvaart- maatschappij en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zins des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst en de in samenhang hiervan door LaContessa travel aangeboden wellnessreizen. c) Deelnemer: de reiziger of eenieder die deelneemt aan de wellness-reizen van LaContessa travel in de ruimste zin des woords; degene ten wiens behoefte de deelname is bedongen en die dat beding heeft aanvaard. d) Overeenkomst: de reisovereenkomst waarbij La Contessa travel en de Dienstverlener zich jegens de Deelnemer verbindt tot het verschaffen van een door hen aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting van meer dan 24 uur omvat alsmede tenminste de volgende diensten: verblijf op locatie en andere programmatische en/of toeristische diensten die een substantieel deel van de wellness-vakantie uitmaken.

Artikel 3 Dienstverlener
1. Voor afspraken en correspondentie van instellingen, organisaties, ondernemingen en rechtspersonen met LaContessa travel benoemt de Dienstverlener (nader te noemen: 'de Dienstverlener') een meerderjarig contactpersoon, wiens naam in de overeenkomst wordt vermeld en die daardoor rechtens bevoegd is voor en namens de Dienstverlener op te treden.
2. Bij andere groepen van personen wordt de in de overeenkomst vermelde persoon als contactpersoon en Dienstverlener aangemerkt. De dienstverlener zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende de Deelnemers schriftelijk verstrekken aan LaContessa travel. Door de Dienstverlener dient schriftelijk melding te worden gemaakt van specifieke wensen en medische gegevens die relevant kunnen zijn voor het organiseren van het programma. Het vorenstaande dient uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van het programma zijn geschied.
3. De Dienstverlener draagt zorg, en staat in voor de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger ten bewijze van de instemming van deze met de algemene voorwaarden en de deelname aan het programma, wanneer minderjarigen tot de Deelnemers behoren.
4. De Dienstverlener is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit de overeenkomst voortvloeien. De Deelnemers zijn ieder voor hun deel aansprakelijk.

Artikel 4 Aantal Deelnemers
1. Na overleg met de Dienstverlener wordt door LaContessa travel in de reisgegevens aangegeven uit hoeveel deelnemers de groep minimaal en maximaal zal bestaan.

Artikel 5 Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de Dienstverlener van het aanbod van LaContessa travel. De aanvaarding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Aanvullingen en wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.
2. Ieder aanbod van LaContessa travel is vrijblijvend en kan zo nodig door LaContessa travel worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na eventuele aanvaarding door de Dienstverlener te geschieden.
3. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan het door LaContessa travel aangeboden programma worden verlangd (medische essenties). LaContessa travel zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van LaContessa travel kan worden verlangd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van LaContessa travel, deze heeft in dit geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen: a. Aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten ter grootte van een bedrag van € 100,- per Deelnemer; b. Communicatiekosten; c. Eventuele, door de bij de uitvoering van het programma betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

Artikel 6 Betaling
1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient de Dienstverlener/Deelnemer een aanbetaling van de programmasom te betalen, tenzij in de boekingsbevestiging nadrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Het restant van de programma-som moet uiterlijk 30 dagen vóór de aanvangsdatum van het programma worden voldaan. Bij de totstandkoming van de overeenkomst binnen 30 dagen voor de aanvangsdatum van het programma, moet de volledige programmasom binnen 8 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging worden voldaan, onverlet het in het eerste lid van dit artikel bepaalde.
3. Niet tijdige betaling kan, na het zenden van één betalingsherinnering, leiden tot onmiddellijke opzegging van de overeenkomst door LaContessa travel. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de Opdrachtgever/Deelnemer van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de programmasom zal worden verrekend met de annuleringsgelden.
4. Ingeval de Dienstverlener/Deelnemer de hierboven onder leden 1 en 2 betaalde programmasom, ieder afzonderlijk, niet tijdig voldoet, verkeert de Dienstverlener/Deelnemer, vanaf het moment van verstrijken van de betaaltermijn in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 7 Programmasom
De hoogte van de programmasom in de aanbiedingen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij LaContessa travel bekend waren op het moment van publicatie van het programma. LaContessa travel behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane overeenkomsten, tot 20 dagen voor de aanvangsdatum van het programma, de programmasom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. De verhoging zal maximaal 15% van de programmasom bedragen.

Artikel 8 Verplichtingen Deelnemers
1. De Deelnemer dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten zoals een geldig paspoort.
2. De Deelnemer wordt geacht zich te schikken naar de richtlijnen van LaContessa travel. Bij ernstige overtredingen van gemaakte afspraken kan de betreffende Deelnemer worden uitgesloten zonder recht op schadevergoeding en aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade. De Dienstverlener is verantwoordelijk voor de nakoming van het hierboven in het eerste en tweede lid bepaalde.
3. De Deelnemer wordt door LaContessa travel bij boeking en reservering middels per email toegestuurde reisinformatie en via vermelding op de home pagina en vermelding in de rubriek veelgestelde vragen op de site van LaContessa travel gewezen op de algemene voorwaarden van LaContessa travel. De deelnemer dient zich hiervan in kennis te stellen en verklaart zich middels inschrijving en aanbetaling akkoord met de daarin vermelde voorwaarden.

Artikel 9 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
1. LaContessa travel is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder de uit de voortvloeiende verplichtingen wordt mede verstaan de verwachtingen die de Deelnemer en/of Dienstverlener in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van de door LaContessa travel gepubliceerde programma's.
2. LaContessa travel is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken. Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun bagage, ook indien deze in verband met de aard van het programma wellicht niet altijd onder hun controle is.
3. LaContessa travel is niet verplicht schade te vergoeden indien een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet aan LaContessa travel is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp LaContessa travel bij de uitvoering gebruikt maakt, omdat: a. De tekortkoming in de nakoming is toe te rekenen aan de Dienstverlener/Deelnemer, waaronder begrepen schades, die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de Deelnemer. b. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die LaContessa travel of degene van wiens hulp LaContessa travel bij de uitvoering gebruik maakt, redelijkerwijs niet kon worden voorzien of redelijkerwijs verholpen. c. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in het programma begrepen diensten is betrokken. d. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen redelijkerwijs niet konden worden vermeden.
4. LaContessa travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten of verzekeringen dekking plegen te verschaffen.
5. In geval LaContessa travel aansprakelijk gehouden kan worden voor derving van programmagenot, of voor schade die de Deelnemer lijdt in de uitvoering van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal eenmaal de reissom.
6. LaContessa travel is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de deelname van de Deelnemer aan de in het programma aangeboden activiteiten. De deelname aan deze activiteiten gebeurt vrijwillig en op eigen risico.
7. De aansprakelijkheid van LaContessa travel voor andere schade dan die veroorzaakt door dood of letsel van de Deelnemer en voor zover die niet reeds is uitgesloten en/of beperkt is, is in alle gevallen beperkt tot maximaal tweemaal de programmasom per de betreffende Deelnemer.
8. Voor zover LaContessa travel aansprakelijk gehouden kan worden voor door de Deelnemer geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen.
9. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van LaContessa travel gelden ook ten behoeve van medewerkers van LaContessa travel en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel.

Artikel 10 Programmawijziging
LaContessa travel heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden dit naar het oordeel van LaContessa travel in het belang van de Deelnemers of goede doorgang van het programma noodzakelijk maken, hetzij verdere gebondenheid van LaContessa travel niet kan worden gevergd. Als voorbeeld van zodanige omstandigheden kunnen worden genoemd weersomstandigheden, een te hoge of een te lage waterstand, het uitvallen van deskundige begeleiders, onvoldoende conditie van de Deelnemers, plotseling optredende problemen met vervoer of andere faciliteiten.

Artikel 11 Klachten
De Deelnemer die tijdens de reis fouten en/of tekortkomingen constateert, dient dit zo spoedig mogelijk te melden bij de door LaContessa travel aangewezen reisbegeleider, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien dit niet goed (genoeg) gebeurt, dan dient de Deelnemer de reisleiding of reisbegeleider om een schriftelijke rapportage te verzoeken. Klachten die na terugkomst worden ingediend, zonder dat deze op de bestemming zijn gerapporteerd, worden niet door LaContessa travel in behandeling genomen.

Artikel 12 Ontbinding
1. LaContessa travel heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien het aantal aanmeldingen voor een programma kleiner is dan het dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de reisbeschrijving. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
2. LaContessa travel heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening gehouden worden met de lokale omstandigheden op de locaties waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 13 Annulering
De Dienstverlener/Deelnemer heeft het recht de overeenkomst te annuleren. Annulering door de Dienstverlener/Deelnemer dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering is de Dienstverlener de terugbetaling van de reeds gedane betaling -20% administratiekosten verschuldigd, de Deelnemer:
a. Tot 56 dagen voor de aanvangsdatum van het programma 20% van de programmasom;
b. Van 56 dagen tot 28 dagen voor de aanvangsdatum 30% van de programmasom;
c. Van 28 dagen tot de 14e dag voor de aanvangsdatum 50% van de programmasom;
d. Bij annulering vanaf de 14e dag tot op de dag van aanvang van het programma: de volle reissom.

Artikel 14 Rente en incassokosten
De Dienstverlener of Deelnemer die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens LaContessa travel heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag aan rente verschuldigd van 10% over iedere maand of gedeelte van de maand der vertraging, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling voor is vereist. Voorts komen alle invorderingskosten die LaContessa travel moet maken om tot volledige betaling door de Dienstverlener te komen voor rekening van de Dienstverlener. Onder invorderingskosten worden verstaan alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de kosten van juridisch advies, advocaat en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 400,00. Indien LaContessa travel aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15 Geschillen, toepasselijk en verval van recht
1. Indien de Dienstverlener of Deelnemer een geschil bij de rechter aanhangig wil maken, dient dit binnen een half jaar na afloop van het programma (of, indien het programma geen doorgang heeft gevonden, een half jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum) te geschieden, hierna komt het vorderingsrecht te vervallen.
2. Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst en deze algemene voorwaarden worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem/Nijmegen.
3. Op alle overeenkomsten en op deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.