LaContessaPrivacy-verklaring

Privacy-verklaring LaContessa

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkings- verantwoordelijke in de zin van de AVG, is LaContessa wellness travel gevestigd te Berg en Dal in Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09194650.

Verwerken persoonsgegevens

– contactgegevens –

Door een formulier in te vullen en te verzenden via onze website geeft u uw persoonlijke contactgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt om met u in contact te treden en/of met u te communiceren. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Indien u op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

– overige persoonsgegevens –

Indien wij overeenkomen dat u deel neemt aan een vakantie op ons landgoed in Italië dan zullen uw gegevens enkel worden gebruikt in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening. Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet gedeeld met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

LaContessa wellness travel heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Echter, bij de verwerking van uw persoonsgegevens wordt ook gebruik gemaakt van externe verwerkers, zoals bijvoorbeeld een internetprovider of het bureau dat verantwoordelijk is voor de hosting van onze site. Daar wij geen inzicht hebben in of controle kunnen uitoefenen op de verwerking van contactgevens door verwerkers zoals genoemd, achten wij conform de richtlijnen zoals bepaald binnen de AVG de verwerker(s) verantwoordelijk voor de door hen gehanteerde werkwijze. Persoonsgegevens die door ons in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

LaContessa wellness travel is gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten uw factuurgegevens 7 jaar bewaard worden voor de Belastingdienst. Wederom gebeurt dit in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Rechten betrokkenen

Uw privacy wordt gerespecteerd en LaContessa wellness travel zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u hierover contact opnemen. Onze contactgegevens staan op deze website vermeld, zie contact